Roaming in every heart

Roaming in every heart
Roaming in every heart

ਹਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਗੁਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
– ਗੁਰਦੀਪ ਪੰਧੇਰ –

2 Comments

Leave a Reply

0 $0.00
%d bloggers like this: